Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een bestuur. Voor De Driemaster is dat de stichting OVO. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Het bestuur wordt tijdens de MR vergaderingen vertegenwoordigd door de directeur Dhr. Ton van Deutekom. 

Wat is een MR?

De medezeggenschapsraad spreekt mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs op onze school te maken hebben. Het gaat dus niet over onderwerpen betreffende een specifieke groep of klas (deze dienen met de betreffende leerkracht besproken te worden).

Directie en het bovenschoolse management moeten naar de argumenten van de MR luisteren en samen verbeteren zij de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. Zo is dat ook op onze school het geval.

Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding. De MR op De Driemaster bestaat uit 8 personen: 4 personeelsleden en 4 ouders. Daarnaast wordt de meerscholendirecteur Monique de Hon tijdens deze vergaderingen uitgenodigd om informatie te delen.

 

Welke bevoegdheden heeft een MR? 

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR ermee heeft ingestemd. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben

Er zijn verschillende soorten beslissingen, zoals:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven

  • die waarvoor instemming van de MR vereist is

  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

    Meer weten?

    Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Informatie vindt u op de website: www.voo.nl.

    Verder zijn alle vergaderingen van de MR openbaar. Dit betekent dat iedereen deze vergaderingen mag bijwonen. De data van de MR vergaderingen kunt u vinden in de agenda op onze website.