Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een bestuur. Voor De Driemaster is dat de stichting OVO. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

Wat is een MR?

De MR spreekt mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs op onze school te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

Wie zitten er in een MR?
De MR op een basisschool bestaat uit evenveel personeelsleden en ouders. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen wie er in de MR komen.

De leerkrachten vormen de personeelsgeleding en de ouders de oudergeleding. De MR op De Driemaster bestaat uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders.


Samen met de MR van de Merwedeschool worden zo’n 9 vergaderingen per schooljaar gepland. Daar wordt de meerscholendirecteur Monique de Hon ook vaak voor uitgenodigd om informatie te delen.

Daarnaast gaan 1 persoon van de oudergeleding en 1 persoon van de personeelsgeleding ook naar de vergaderingen van de GMR. Hier komen afgevaardigden van alle OVO-basisscholen bijeen om overkoepelende zaken te bespreken.

Welke bevoegdheden heeft een MR? 

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR ermee heeft ingestemd. Volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is elke school verplicht een MR te hebben

Er zijn verschillende soorten beslissingen, zoals:

  • die waarover de MR eerst advies moet geven
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren

Meer weten?

Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Informatie vindt u op de website: www.voo.nl.

Verder zijn alle vergaderingen van de MR openbaar. Dit betekent dat iedereen deze vergaderingen mag bijwonen.